[1]
غلامیر.ا., ارجیع. و گردكانهم. 2013. بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه. علوم باغبانی. 27, 1 (آوریل 2013), 74-81. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20793.