[1]
باقریم.ح. و روستاح.ر. 2013. اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن در محلول غذایی بر رشد و برخی عناصر پرمصرف کاهو (Lactuca sativa cv. Great leak) در کشت هیدروپونیک. علوم باغبانی. 27, 2 (آگوست 2013), 148-157. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24812.