[1]
کریمی علویجهم., عبادیع., موسویا. و سلامیع. 2015. بررسی تغیییرات آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و پروتئین کل در پاسخ به تنش سرما در برخی ارقام انگور. علوم باغبانی. 29, 1 (فوریه 2015), 103-110. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24987.