[1]
صادقیا., اعتمادین.ا., شمسم. و نیازمندف. 2014. اثر تنش خشکی بر خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک چمن بومی علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum)و چمانواش بلند (arundinaceae Schreb. Festuca). علوم باغبانی. 28, 4 (نوامبر 2014), 544-553. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.25119.