[1]
گلدانیم. و مزروعیص. 2015. تأثیر تیمارهای پرایمینگ برخصوصیات جوانه‌زنی بذر دو رقم گیاه دارویی خردل (Brassica compestris var. Parkland and Goldrash). علوم باغبانی. 29, 2 (می 2015), 168-175. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.26323.