[1]
فخیم رضاییش. و حاجی‌لوج. 2013. ارزیابی دورۀ پذیرش کلاله در چند رقم هلو در شرایط گرده افشانی کنترل شده در مزرعه و آزمایشگاه. علوم باغبانی. 27, 3 (سپتامبر 2013), 286-294. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.26385.