[1]
بیگیس., عزیزیم., نعمتیس.ح. و روشن فروستانیو. 2015. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان (Ocimum basilicum var. keshkeni luvelou) تحت تأثیر کاربرد برگ پنیرک و پلیمر سوپرجاذب. علوم باغبانی. 29, 3 (می 2015), 388-396. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.27553.