[1]
ظفریف., امیریم.ا. و وطن پور ازغندیع. 2014. واکنش فیزیولوژیکی گلابی درگزی(Pyrus Communis cv. Dargazi) به تنش شوری (کلرید سدیم) در شرایط درون شیشه ای. علوم باغبانی. 28, 4 (نوامبر 2014), 594-599. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.28852.