[1]
رضاییم., صفرنژادع., عربم., علمداریس.ب.ب.ل. و دلیرم. 2016. بررسی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس چندگونه آویشن (Thymus sp.) بومی ایران. علوم باغبانی. 30, 3 (می 2016), 383-394. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i3.30435.