[1]
گلعینب., ربیعیو., میرعباسیف., فیفاییر. و حلاجی ثانیم.ف. 2015. بررسی تأثیر تنش شوری روی صفات فیزیولوژی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌‌های مرکبات. علوم باغبانی. 29, 3 (جولای 2015), 416-425. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.31371.