[1]
شکاریل., کامل منشم.م., مظفریانم. و صادقیف. 2015. بررسی اثر سلنیوم بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه فلفل تند (Capsicum anuum). علوم باغبانی. 29, 4 (اکتبر 2015), 594-600. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v29i4.32110.