[1]
گردکانهم. 2014. تاثیر نوع و غلظت تنظیمکنندههای رشد و نوع ریزنمونه بر کالوسزائی ارقام مختلف توتفرنگی (Fragaria ananassa Duch.). علوم باغبانی. 28, 1 (می 2014), 87-95. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.35125.