[1]
پرویزیخ. و دشتیف. 2014. بررسی تأثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر شاخصهای رشد و عملکرد ریزغده در گیاهچههای سیبزمینی (Solanum tuberosum). علوم باغبانی. 28, 1 (می 2014), 96-106. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.35126.