[1]
نظری ممقانیح. و طباطبائیس.ج. 2015. اثر اوره و نیکل بر رشد، غلظت نیترات و عناصر معدنی کاهو رقم سیاهو در آبکشت. علوم باغبانی. 30, 1 (دسامبر 2015), 69-79. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.35763.