[1]
جبارزادهم., تهرانی فرع., امیریج. و عابدیب. 2016. بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکسید در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری در گیاه همیشه بهار (L. cv. Gitan Orange (Calendula officinalis. علوم باغبانی. 30, 2 (فوریه 2016), 185-191. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i2.35847.