[1]
هادیزادهه., تهرانی فرع., شورم. و نعمتیس. 2010. مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی. علوم باغبانی. 24, 1 (سپتامبر 2010). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i1.3637.