[1]
طباطباییس.ع. و شاکریا. 2016. تأثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه، میزان و عملکرد اسانس گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.). علوم باغبانی. 30, 4 (دسامبر 2016), 651-660. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.36944.