[1]
ایران خواهس., گنجعلیع., لاهوتیم. و مشرقیم. 2015. بررسی تأثیر باکتری Pseudomonas putida و قارچ Glomus intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله L). Trigonella foenum-graecum). علوم باغبانی. 30, 1 (دسامبر 2015), 112-121. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.38413.