[1]
رحمن‌پورآذرم., طباطباییس.ج. و بلندنظرص. 2014. تأثیر تزریق دی‌اکسیدکربن به محیط ریشه بر رشد و تجمع نیترات در دو رقم کاهوی پیچ و فر ((Lactuca sativa L. cv. Capitata and Sativa. علوم باغبانی. 28, 3 (دسامبر 2014), 295-302. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.42733.