[1]
جوادیت. 2016. اثر پاکلوبوترازول بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و تبادلات گازی گلابی در شرایط رژیم‌های مختلف آبیاری. علوم باغبانی. 30, 2 (فوریه 2016), 336-347. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i2.43779.