[1]
عزیزیه., رضوانی مقدمپ., پارسام., خراسانیر. و شورم. 2018. تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص¬های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.). علوم باغبانی. 32, 3 (آگوست 2018), 359-370. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i4.44438.