[1]
داوری‌نژادغ., عارفخانیس., عزیزیم. و زارعیم. 2015. بررسی اثر اسید سالیسیلیک و کلریدکلسیم بر عمر انباری، ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه هلو رقم ’آمسدن‘ پس از برداشت. علوم باغبانی. 28, 4 (مارس 2015), 464-478. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.45083.