[1]
داوری نژادغ., تقی زادهس.ف. و اصیلیج. 2017. تاثیر حلال‌های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (Ziziphus jujube Miller). علوم باغبانی. 31, 1 (فوریه 2017), 158-166. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.47986.