[1]
حسنی جیفرودیح., محب الدینیم., اسماعیل‌پورب. و چمنیا. 2017. بهینه سازی کالوس زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum– graecum) در شرایط درون شیشه ای. علوم باغبانی. 31, 1 (فوریه 2017), 180-189. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.49180.