[1]
عابدی قشلاقیا., ربیعیو., قاسمیم., فتاحی مقدمج. و رضویف. 2017. بررسی تمایزیابی جوانه‌ها در کیوی رقم‌های هایوارد و توموری. علوم باغبانی. 31, 2 (فوریه 2017), 412-424. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.58587.