[1]
قاسمیک., عمادیس.م. و قاسمیی. 2017. تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر اجزای عملکرد و عناصر معدنی کلم بروکلی (Brassica oleracea var. italica) در شرایط کشت بدون خاک. علوم باغبانی. 31, 4 (می 2017), 694-704. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i4.58860.