[1]
غلامیر.ا., زینانلوع.ا. و قنبریف. 2018. بررسی صفات مورفولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ¬های بومی زیتون (Olea europaea L.) در استان کرمانشاه. علوم باغبانی. 32, 3 (سپتامبر 2018), 407-417. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v32i3.64666.