[1]
رشیدیآ., نعمتیس.ح. و بزرگن. 2019. بررسی اثر کیفیت نور و رقم بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و زراعی نشای خربزه (Cucumis melo Gr. Inodorus). علوم باغبانی. 33, 1 (ژوئن 2019), 41-51. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v33i1.66168.