[1]
دیانتیم., حمیداوغلیی. و الفتی چیرانیج. 2018. تلاقی رقم تجارتی آیلار با لاین¬های منتخب والدینی خیار و ارزیابی نتاج آنها. علوم باغبانی. 32, 3 (آگوست 2018), 451-458. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v32i3.67171.