[1]
مهدوی فردم., رضایینژادع. و موسوی فردص. 2018. تأثیر شدت نور بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک و گل‌دهی جعفری آفریقایی و فرانسوی در کشت دیرهنگام. علوم باغبانی. 32, 2 (جولای 2018), 311-325. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v32i2.68129.