[1]
تاج آبادی پورع., فتاحی مقدمم.ر., زمانیذ.ا., نصیبیف. و حکم آبادیح. 2018. بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ¬زدگی. علوم باغبانی. 32, 3 (سپتامبر 2018), 471-484. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v32i3.69529.