[1]
روح اللهیا. و کافیم. 2011. ارزیابی دو روش اندازه گیری اندام زیرزمینی چمن پوآ ((Poa pratensis cv.Barimpala تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد و تیمارهای آبیاری. علوم باغبانی. 24, 2 (مارس 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7989.