[1]
نعمت الهیف., تهرانی فرع., عزیزیم. و داوری نژادغ. 2011. تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی. علوم باغبانی. 25, 2 (اکتبر 2011). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.9978.