(1)
خرازیس. م.; نعمتیس. ح.; تهرانی‌فرع.; شریفیا.; باقریع. بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای و میزان شیشه‌ای شدن ریزنمونه‌های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus Caryophyllus L.). jhorts4 2012, 25.