(1)
دارابید.; بابالارب.; کاشیک.; خدادادیخ. آنالیز رشد و بررسی تغییرات کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی ساده هنگام تشکیل سوخ در ارقام پیاز در شرایط اقلیمی کرج. jhorts4 2009, 23.