(1)
احرارا.; دلشادد.; بابالارب. بهبود کارایی مصرف آب و کود در کشت بدون خاک خیار گلخانه‌ای با استفاده از پیوند و پلیمرهای ابرجاذب. jhorts4 2009, 23.