(1)
رضاییش.; لکزیانا.; فارسیم.; ابوالحسنی زراعتکارم.; حق‌نیاغ. امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus Bisporus). jhorts4 2013, 27, 1-9.