(1)
باقریس.; امیریم. ا.; داودید.; انتصاریم. بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام). jhorts4 2013, 27, 36-43.