(1)
رضائی چیانها.; زهتاب سلماسیس.; پیرزادع.; رحیمیا. اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه همیشه بهار (L. Calendula Officinalis). jhorts4 2015, 29, 95-102.