(1)
باقریم. ح.; روستاح. ر. اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن در محلول غذایی بر رشد و برخی عناصر پرمصرف کاهو (Lactuca Sativa Cv. Great Leak) در کشت هیدروپونیک. jhorts4 2013, 27, 148-157.