(1)
جلیلیج.; جلیلیخ.; سهرابیه. امکان افزایش دور آبیاری بدون کاهش رشد رویشی نهال‌های رز با اعمال پلیمر سوپرجاذب Trawat A200 در یک منطقه نیمه خشک. jhorts4 2013, 27, 185-192.