(1)
کریمی علویجهم.; عبادیع.; موسویا.; سلامیع. بررسی تغیییرات آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و پروتئین کل در پاسخ به تنش سرما در برخی ارقام انگور. jhorts4 2015, 29, 103-110.