(1)
دعاییف.; رضوانی مقدمپ.; قربانیر.; بالندریا. تاثیر کود‌های آلی، معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium Pumilum Jacq.). jhorts4 2016, 30, 597-604.