(1)
جمالیس.; ربیعیو.; فتاحی ‏مقدمج. ارزیابی کاربرد پوشش و متیل‏سالیسیلات در میزان کیفیت و آسیب سرمایی پرتقال خونی ’مورو‛ در سردخانه. jhorts4 2014, 28, 554-564.