(1)
اردکانیا.; داوری‌نژادغ.; عزیزیم. بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک و دماهای متفاوت بر ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه زردآلو (Prunus Armeniaca L.) رقم "لاسگردی". jhorts4 2013, 27, 326-334.