(1)
بیگیس.; عزیزیم.; نعمتیس. ح.; روشن فروستانیو. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان (Ocimum Basilicum Var. Keshkeni Luvelou) تحت تأثیر کاربرد برگ پنیرک و پلیمر سوپرجاذب. jhorts4 2015, 29, 388-396.