(1)
ظفریف.; امیریم. ا.; وطن پور ازغندیع. واکنش فیزیولوژیکی گلابی درگزی(Pyrus Communis Cv. Dargazi) به تنش شوری (کلرید سدیم) در شرایط درون شیشه ای. jhorts4 2014, 28, 594-599.