(1)
رضاییم.; صفرنژادع.; عربم.; علمداریس. ب. ب. ل.; دلیرم. بررسی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس چندگونه آویشن (Thymus sp.) بومی ایران. jhorts4 2016, 30, 383-394.