(1)
نعمتی دربندیه.; عزیزیم.; محمدیس.; کریم‌پورس. بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.). jhorts4 2014, 27, 411-417.