(1)
گلعینب.; ربیعیو.; میرعباسیف.; فیفاییر.; حلاجی ثانیم. ف. بررسی تأثیر تنش شوری روی صفات فیزیولوژی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌‌های مرکبات. jhorts4 2015, 29, 416-425.